CLLD #2020

CLLD #2020
organizator - FARNET, European Commission, DG MARE, DG AGRI, DG REGIO, DG EMPLOYMENT


Un proiect de cooperare transnațională care crește gradul de conștientizare a publicului cu privire la problemele de poluare a mediului fluvial și marin, accentuând importanța biodiversității și mediul acvatic din Bazinul Mării Negre a câștigat un premiu al Uniunii Europene.

Grupul de acțiune locală pentru pescuit din România, FLAG GALAȚI, este partenerul român al proiectului „MARLENA BSB139” ce se derulează pe o perioadă de 2 ani alături de parteneri din Bulgaria, Republica Moldova, Turcia, România și Ucraina. Proiectul a fost prezentat la o expoziție de 40 de proiecte în cadrul Conferinței ”CCLD#2020 Local action in a changing world” organizată de patru Directorate Generale ale Comisiei Europene - DG MARE, DG AGRI, DG REGIO și DG EMPLOIMENT. Conferința ”CCLD#2020 Local action in a changing world” a avut loc în perioada 3-4 decembrie 2019, la Bruxelles și a fost dedicată a onorării și promovării inițiativei Uniunii Europene de „dezvoltare locală aflată sub responsabilitatea comunității”, cunoscută și sub denumirea de CLLD. La eveniment au participat peste 450 de stakeholder-i, specialiști și promotori de proiecte care utilizează acest mecanism pentru a-și dezvolta zonele de coastă, urbane și rurale de pe teritoriul țărilor membre ale UE.

Proiectul ”MARLENA BSB139” a câștigat premiul la categoria „Cel mai bun proiect de susținere a tranziției ecologice” (Best Project Supporting Ecological Transition) și a primit premiul de la noul Comisar European pentru Mediu, Oceane și Pescuit dl. Virginijus Sinkevičius. Comisarul Sinkevičius a vizitat mai multe standuri ale proiectelor care au participat la expoziție. El a spus că a fost „… inspirat de oameni din fiecare colț al Europei, care, cu puțin ajutor din partea UE, lansează proiecte pentru curățarea mărilor noastre, pentru combaterea poluării cu plastic a corpurilor de apă, de abilitarea femeilor din comunitățile locale de coastă și încurajează dezvoltarea locală.”

”MARLENA BSB139” dezvoltă un set de activități pentru sensibilizarea publicului cu privire la poluarea râurilor și apelor marine, dar și pentru a explica valoarea biodiversității și a mediului marin. Direcționarea tinerilor, turiștilor, mediului de afaceri, autorităților locale și organizațiilor educaționale, prin elaborarea de ghiduri de „responsabilizare cetățenească” în vederea stimulării campaniilor de curățare a râurilor și a coastei Mării Negre, prin organizarea de tabere cu tematică ecologică pentru copii cu vârste cuprinse între 10-14 ani, demonstrează o preocupare continuă pentru cultivarea spiritului civic și ecologic. Toate acestea au fost posibile datorită unei finanțări a Uniunii Europene prin Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (7126 EUR) și Instrumentul European de Vecinătate - POC Bazinul Mării Negre 2014-2020 (81950 EUR).

De 25 de ani, Uniunea Europeană promovează implicarea locală pentru îmbunătățirea teritoriilor, finanțând inițiative bazate pe nevoile comunităților locale. Această inițiativă își propune să ofere mijloace de acțiune și o voce cetățenilor în procesul decizional atunci când vine vorba de transformarea zonelor locale. Conferința a reunit cele patru fonduri structurale și de investiții europene (ESIF) care utilizează dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (CLLD). Această inițiativă a Uniunii Europene are drept scop abilitarea populației locale din zonele de coastă, rurale și urbane.

A transnational cooperation project that raises the public awareness of the problems of pollution of the river and marine environment, emphasizing the importance of biodiversity and the aquatic environment in the Black Sea Basin has won an award of the European Union.

The local action group for fishing in Romania, FLAG GALAȚI, is the Romanian partner of the "MARLENA BSB139" project, which runs for 2 years with partners from Bulgaria, the Republic of Moldova, Turkey, Romania and Ukraine. The project was presented at an exhibition of 40 projects within the Conference "CCLD # 2020 Local action in a changing world" organized by four Directorates General of the European Commission - DG MARE, DG AGRI, DG REGIO and DG EMPLOYMENT. The conference "CCLD # 2020 Local action in a changing world" took place on December 3-4, 2019, in Brussels and was dedicated to honoring and promoting the European Union initiative of "local development under the responsibility of the community", also known as from CLLD. The event was attended by over 450 stakeholders, specialists and project promoters who use this mechanism to develop their coastal, urban and rural areas within the territory of the EU member countries.

The "MARLENA BSB139" project won the award for "Best Project Supporting Ecological Transition" and received the award from the new European Commissioner for Environment, Oceans and Fisheries. Virginijus Sinkevičius. Commissioner Sinkevičius visited several stands of the projects that participated in the exhibition. He said he was "... inspired by people from every corner of Europe, who, with little help from the EU, are launching projects to clean our seas, to combat plastic pollution of water bodies, to empower women in local communities." costs and encourages local development. "

"MARLENA BSB139" develops a set of activities to raise public awareness of pollution of rivers and marine waters, but also to explain the value of biodiversity and the marine environment. Targeting young people, tourists, the business environment, local authorities and educational organizations, by developing guides for "citizen empowerment" in order to stimulate the cleaning campaigns of the rivers and the Black Sea coast, by organizing ecological-themed camps for children of all ages. between 10-14 years, it shows a continuous concern for cultivating the civic and ecological spirit. All of these were made possible by EU funding through the European Fisheries and Maritime Affairs Fund (EUR 7126) and the European Neighborhood Instrument - POC Black Sea Basin 2014-2020 (EUR 81950).

For 25 years, the European Union has been promoting local involvement in improving territories, financing initiatives based on the needs of local communities. This initiative aims to provide means of action and a voice to citizens in the decision-making process when it comes to transforming local areas. The conference brought together the four European Structural and Investment Funds (ESIFs) using local development under community responsibility (CLLD). This European Union initiative aims to empower local people from coastal, rural and urban areas.
Postat de: Ionel MUTU

Datele de contact

Telefon: 0741319445
e-mail: office@flagalati.ro
Site-ul Web: CLLD #2020

postat pe: 2019-12-28